The design of the exhibition is based on an interpretation plan. The well-prepared material helped the entire process of processing the exhibition and the most effective way of communication with visitors. We also collaborated with building architects, curators and art experts. Alfons Mucha was a world-renowned designer, art painter, but also a philosopher with strong ideals.
The exhibition is divided into four parts. The introductory part summarizes the main messages and milestones of Afonso Mucha's life.
In the second part - On his own way, the visitor finds himself in Paris, where he found his own visual language that made it possible - le style Mucha. At the end of the 19th century, he became the inspiration for the newly born Art Noveau - Art Nouveau. This part will be followed by the Final Part 3 - Up. It should be a place of reflection and reflection. The visitor learns that Alfons Mucha was a philosopher and artist. He embodied his ideals in a monumental Slavic epic and an unfinished triptych of three ages, which he dedicated to future generations.
Návrh výstavy vzniká na základě interpretačního plánu. Kvalitně připravený materiál napomohl celému procesu zpracování expozice a nejefektivnějšího způsobu komunikace s návstěvníky. Spolupracovali jsme také se stavebními architekty, dále s kurátory i odborníky umění.   Alfons Mucha byl světově proslulý designér, umělecký malíř., ale také filosof se silnými ideály. 
Expozice jerozdělena na čtyři části. Úvodní část shrne hlavní poselství a milníky života Afonse Muchy. 
V části druhé - Vlastní cestou,  se návštěvník ocitne v Pařízi, kde našel vlastní vizuální jazyk, který to umožnil – le style Mucha. Ten se stal koncem 19. století inspirací pro nově se rodící Art Noveau – Secesi. Na tuto část naváže Závěrečná část 3 -  Vzhůru. Má být místem zamyšlení a reflexe. Návštěvník se dozví, že Alfons Mucha byl filosof umělec. Své ideály zhmotnil v monumentální Slovanské epopeji a nedokončeném triptychu tří věků, který věnoval budoucím generacím.
The following methods of interpretation will be used in the exhibition:
The following methods of interpretation will be used in the exhibition:
Large graphics
Interpretation panels
Digital projection
Interactive table with map
Storyboards
Originals and copies of works of art
Originals and copies of personal items and furniture
Built-ins / dioramas
Message board
Video loops
A printed guide will be prepared for families with children. It will contain fun tasks or games. Foreign language visitors will have texts available in German or English. It will be possible to use an educational program for schoolchildren, which will stimulate their cooperation, critical thinking or discussion.
V expozici budou využity tyto způsoby interpretace:
Velkoplošná grafika
Interpretační panely
Digitální projekce
Interaktivní stůl s mapou
Desky s příběhy
Originály a kopie uměleckých děl
Originály a kopie osobních předmětů a nábytku
Vestavby/dioramata
Tabule na vzkazy
Videosmyčky
Pro rodiny s dětmi bude připraven tištěný průvodce. Bude obsahovat zábavné úkoly nebo hry. Cizojazyční návštěvníci budou mít k dispozici texty v němčině či angličtině.  Bude možné využít vzdělávací program pro školáky , který podnítí jejich spolupráci, ktritické myšlení či diskusi.
Back to Top