Temporary objects at squares were designed for both festivals, with the aim of promoting the event and offering shelter to volunteers and visitors of the event. We provided the implementation ourselves only with the connecting material and small tools. We returned the pallets back, making this structure a recycled kit without losing its purpose. The individual elements are hold only by the rafters, fasteners and steel ropes.
2018, Cooperation: Jan Šlesinger
Pro oba festivaly byly navrženy dočasné objekty na náměstích, které měly za cíl propagovat akci a nabídnout přístřeší dobrovolníkům. Realizaci jsme zajišťovali svépomocí pouze s pomocí spojovacího materiálu a drobného nářadí. Palety jsme vrátili neporušené zpět do oběhu, čímž se tato konstrukce stala recyklovanou stavebnicí bez ztráty účelu. jednotlivé kusy drží pouze krokve, spojovací materiál a ocelová lana.
2018, Spolupráce: Jan Šlesinger
Příklady dalšího využití:
Back to Top