The village between Třebíč and Jihlava near extensive forests is an ideal place for a young family who loves nature, clean air and calm enviroment. The aim of the study was to adapt the original old cottage and barn to a family house, but to preserve the original character of the building and the historical footprint. in the end, only a small mass was added to the south, which illuminates the otherwise dark original object. There is a built-in attic with a bedroom and a room. The barn is used as a technical background, workshop and studio with generously designed glazing.
Vesnice mezi Třebíčí a Jihlavou v blízkosti rozsáhlých lesů je ideálním místem pro mladou rodinu, která má ráda přírodu, čisté ovzduší a klid. Cílem studie bylo adaptovat původní starou chalupu a stodolu na rodinný dů, avšak zachovat původní ráz objektu a historickou stopu. nakonec byla přistavěna jen malá hmot ana jih, která prosvětluje jinak tmavý původní objekt. Navrýena je vestavba podkroví s ložnicí  a pokoji. Stodola je využita jako technické zázemí, dílna a ateliér s velkoryse pojatým prosklením.  
původní stav
Back to Top